Meteen naar de inhoud

Stichting Jeugdhulp Voldoende Beschermd - 'Manifest Jeugdzorg Urgenties!' (aanbieding digitaal)

22 juni 2021
13:20 – 13:35 uur
Tweede Kamer
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Internationale Recht van elk Kind op een veilige ontwikkeling en een veilig leven moet vanaf nu voorop staan in de Jeugdhulp!

Manifest Jeugdzorg Urgenties!

Voor Jeugdhulp Voldoende Beschermd (JVB) zijn onderstaande actiepunten urgente en noodzakelijke vereisten om daadwerkelijke verbeteringen in de Jeugdhulp in gang te zetten.

– Geweld, als het voor kinderen en jongeren structurele tekort aan
positieve, individuele aandacht, aan warmte, stabiliteit en geborgenheid
in een veilige leefomgeving.
– Geweld, als schending van kinderrechten.

– Repressie, als collectieve bestraffingen, geweld als het gebruik van
isoleercellen.
– Stop de implementatie en handhaving in residentiële instellingen van
repressieve gedragsregels om bijv. groepssituaties en individueel gedrag
van kinderen en jongeren te controleren en te bestraffen. 

– Er vinden maandelijks gemiddeld 40.000* geplande gedwongen
opsluitingen plaats in jeugdhulpinstellingen.
– Er vinden maandelijks gemiddeld 850* ongeplande gedwongen
opsluitingen plaats in o.a. isoleercellen, vaak voorafgegaan door
gewelddadige fixaties.

* Eindrapport ‘Ik laat je niet alleen’, mei 2019

– Geweld is de repressie, die onderdeel is van elke hulpverleningssituatie
met onvrijwillig samengestelde leefgroepen.
– De sluiting van deze instellingen en de transitie naar kleinschaligheid
levert de grootste bijdrage aan het stoppen van het huidige geweld en
aan de veiligheid voor de kinderen en jongeren in de jeugdhulp.

– Recente CBS cijfers laten zien dat in Nederland ruim 5.000 voormalige
jeugdzorg jongeren dak- en thuisloos zijn en zwerven op straat. Wat is er
in de jeugdzorg allemaal mis gegaan voor deze 18+ jongeren? Waar
kunnen ze terecht voor hulp en voor een plek om te wonen?

– Alleen als het toezicht en de inspectie echt onafhankelijk is van de
Ministeries en de jeugdhulporganisaties kan het Internationale Recht van
het Kind op een veilig leven en kan het perspectief van de kinderen in de
jeugdhulp uitgangspunt zijn van toezicht en inspectie.

Oplossingen voor de structurele (gewelds) problemen in de jeugdhulp
moeten worden ingezet onafhankelijk van politieke belangen, van
systeem belangen van overheidsdiensten, jeugdhulpinstellingen en de
gehele keten van jeugdhulpverlening. 

– Uit het rapport van de commissie de Winter:
“Geweld wordt versterkt of in stand gehouden door onderling
samenhangende factoren op de verschillende systeemniveaus”. Deze
samenhang moet worden onderzocht om zicht te krijgen op welke
factoren en welke systeemniveaus het geweld versterken of in stand
houden en geen oplossingen bieden om het geweld te stoppen.