Meteen naar de inhoud

Jeugdhulp Voldoende Beschermd

sinds 2021

Voor de jeugdhulp van toen, nu en de toekomst.

Laatste nieuws

Houd ons scherp

Er zijn twaalf jeugdzorg plus instellingen in Nederland: Parlan, Levvel, Horizon, Jeugdzorg en Onderwijs Pluryn, Jeugdformaat, Elker, Behandelcentrum Woodbrookers, ’s …

Wat doen we?

We komen op voor de belangen van mensen (lotgenoten) die vroeger in jeugdhulpinstellingen, in pleeggezinnen en de Jeugd Justitiële Instellingen hebben gewoond en daar fysiek-, psychisch- en of seksueel geweld hebben meegemaakt. En voor de belangen van de kinderen en jongeren die op dit moment verblijven in deze vormen van jeugdhulp.
De commissie de Winter heeft jarenlang onderzoek gedaan naar dat geweld en heeft in juni 2019 daar een schokkend rapport over uitgebracht met als titel:

‘Jeugdzorg, Onvoldoende Beschermd’.

Onze naam hebben we van deze titel afgeleid. Om daarmee duidelijk te maken dat de kinderen en jongeren die nu verblijven in Jeugdhulp instellingen en pleeggezinnen WEL voldoende beschermd moeten worden.

JVB komt op voor de belangen van:
– Lotgenoten die vallen onder het rapport van de commissie de Winter
– Kinderen en jongeren die opgroeien in jeugdhulp instellingen
– Kinderen en jongeren die opgroeien in pleeggezinnen
– Kinderen en jongeren die verblijven in Jeugd Justitiële Instellingen
– Hulpverleners en professionals, die van mening zijn dat op korte termijn er veel moet worden veranderd om kinderen en jongeren in de jeugdhulp veilig te laten opgroeien en dat de hulpverlening individueel moet zijn afgestemd op wat elke kind of jongere nodig heeft om zich onbedreigd te kunnen ontwikkelen, met in acht neming van de Internationale Rechten van het Kind.
– Ouders die van mening zijn dat hun kinderen veilig moeten kunnen opgroeien in de jeugdhulpinstellingen en in de pleegzorg en voor wie de belangen van het kind en de Internationale Rechten van het Kind voorop staan.

Wie zijn wij?

Wij zijn Angelo, Daisy, Helga, Huig en Yara.
We zijn allemaal op onze eigen manier betrokken bij de Jeugdhulp. Samen vormen we het bestuur van JVB. Hieronder vertellen we over op welke manier we betrokken zijn bij de Jeugdhulp en waarom we meedoen met JVB.

Naast het bestuur hebben wij ook een raad van advies en een tal van vrijwilligers.

Wij zetten ons in om van
“Onvoldoende Beschermd”
naar Voldoende Beschermd te gaan.

Angelo

Op welke manier komen wij op voor die belangen?

We gaan zoveel mogelijk praten met de kinderen en jongeren zelf, met lotgenoten en met lotgenotengroepen, zoals de Stichting voor OnsStichting NMGJ en Stichting Be4You2.  
We gaan overleggen met iedereen die met ons wil praten en mee wil helpen om de Jeugdhulp zo te veranderen dat kinderen en jongeren daar veilig en met voldoende individuele aandacht kunnen opgroeien. We gaan overleggen met de Ministeries, met brancheorganisaties, met Tweede Kamerleden, met onderzoekers van universiteiten.
We gaan samenwerken met andere stichtingen en groepen mensen die hetzelfde willen als wij om gezamenlijk zo sterk mogelijk te staan om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.
We gaan voorlichting geven over hoe het nu is in de Jeugdhulp en over hoe het moet veranderen.

Missie/visie

We willen dat iedereen in de Jeugdhulp en in alle Jeugdhulp instellingen zich houden aan de Jeugdwet en aan de Internationale Rechten van het Kind. Elk kind, elke jongere heeft recht op een veilige plek om te wonen, een plek zonder geweld, heeft recht op een onbedreigd leven en een onbedreigde ontwikkeling. (zie: Wat verstaan we onder ‘Geweld in de Jeugdhulp’)
We willen dat het huidige geweld, zoals repressie en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen in de Jeugdhulp stopt en toekomstig geweld wordt voorkomen.
We willen dat een nieuwe Jeugdwet daadwerkelijke garanties en waarborgen schept in haar bepalingen m.b.t. de veiligheid voor de kinderen en jongeren die vallen onder de Jeugdhulp, dat door die bepalingen het geweld daadwerkelijk stopt en voorkomen wordt.
We willen dat de lotgenoten meer erkenning krijgen voor wat hun is overkomen, dat de financiële compensatieregeling wordt verhoogd en andere regelingen mogelijk worden, dat de hulpverlening- en contactmogelijkheden voor hun worden verbeterd.
We willen dat het klachtrecht en de algemene rechtspositie voor kinderen en jongeren in de hele keten van de Jeugdhulp en voor de kinderen en jongeren in de Jeugd Justitiële Instellingen moeten worden versterkt.
We willen dat hulpverleners en professionals in de Jeugdhulp instellingen hun werk kunnen doen overeenkomstig met de Jeugdwet en de Internationale Rechten van het Kind waarin is bepaald dat kinderen en jongeren recht hebben op een onbedreigd leven en een onbedreigde ontwikkeling.
We willen dat ouders met hun zorgen over hun kind dat verblijft in een Jeugdhulpinstelling of valt onder een Jeugdhulpvoorziening worden gehoord en serieus worden genomen, mits de zorgen het belang dienen van hun kind en een onbedreigd leven en een onbedreigde ontwikkeling van het kind niet schaden.

 

We zijn onderdeel van ‘De beweging van 0’:
– 0 gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals isoleercellen en separatieruimten in de Jeugdhulpinstellingen
– 0 suïcides in de Jeugdhulpinstellingen
– 0 grote instellingen met leefgroepen, zoals de residentiële JeugdzorgPlus instellingen
– 0 vormen van geweld, van repressie in de Jeugdhulpinstellingen
– 0 uithuisplaatsingen

JVB komt op voor de belangen

We hebben onze belangen als volgt omschreven:

– We gaan, als JVB, ons inzetten om de huidige financiële regeling van € 5000 verhoogd te krijgen tot € 10.000. En om naast de bestaande financiële regeling, te komen tot ook andere financiële tegemoetkomingen, zoals de petitie ‘Periodieke Hersteltoeslag Jeugdzorgletsel’.

– We gaan onderzoeken of het mogelijk is om als belangenorganisatie een collectieve schadevergoeding te eisen van de overheid.

– We gaan stimuleren dat door lotgenotengroepen, als dat gewenst is, lotgenotendagen georganiseerd worden per regio, stad en provincie.

– We gaan meehelpen om regionaal opgezette traumahulpverlening en praktische ondersteuningsmogelijkheden te realiseren en gaan proberen om een landelijk netwerk van hulpverlening op te zetten die aansluit bij onze ervaringen.

– We willen samen met lotgenotengroepen ons eigen Meldpunt Jeugdhulp opzetten als een meldpunt voor geweldsincidenten, om informatie te geven en om mensen verder te helpen met hulpvragen.

– We willen in samenwerking met andere per stad/regio zelfhulpgroepen voor trauma en PTSS gaat opzetten.

– We gaan overal waar dat kan proberen af te dwingen dat onze ervaringsdeskundigheid structureel onderdeel wordt van beleidsontwikkeling en bij de uitvoering van beleid. Bij de Ministeries en de instellingen, bij allerlei vormen van overleg, ook provinciaal en gemeentelijk. Bij de Inspectie en het AKJ en bij de gezinsvoogdijverenigingen. In de hele keten van de Jeugdhulpverlening.

– We zien de volgende punten ook als onze belangen: we willen niet dat de kinderen en jongeren van nu meemaken wat wij hebben meegemaakt:

– We willen dat al het huidige geweld nu stopt om daarmee ook toekomstig geweld te voorkomen. Stop alle vormen van repressie, van vrijheidsbeperkende maatregelen, van gedwongen medicatie.

– We willen een versnelde transitie van residentiele voorzieningen naar een diversiteit van kleinschalige voorzieningen en pleeghulp.

– We willen dat de jeugdhulpinstellingen deel worden van de samenleving, van de wijken, buurten en dorpen waar ze zijn gevestigd.

– We willen het signaleren versterken van incidenten, door verruiming van de verplichte meldingen van incidenten, door openbaarheid van signalen en meldingen.

– We willen veel krachtigere suïcide preventiemaatregelen in de jeugdhulpinstellingen.

– We willen de rechtspositie van kinderen en jongeren die verblijven in de jeugdhulpinstellingen versterken, ook in relatie tot het bevoegd gezag dat over hun is gesteld, zoals GI’s, Raden van de Kinderbescherming en kinderrechters.

– We willen het toezicht en de inspectie versterken, op het geweld, maar ook op de Jeugdhulp als verdienmodel. De marktwerking in de Jeugdhulp moet stoppen. Mensen behoren niet rijk te worden van hulpverlening: geen bestuurders, geen jeugdhulporganisaties, geen franchisenemers van gezinshuizen, geen zogenaamde sociale ondernemers die in vette auto’s rondrijden. Kinderen zijn geen postpakketten en geen doelwit om rijk van te worden.

Kinderen en jongeren in jeugdhulp instellingen & pleeggezinnen.
– Je hebt het recht om beschermd te zijn en om jezelf te beschermen tegen welke vorm van geweld dan ook, tegen fysiek geweld, psychisch geweld en tegen seksueel geweld. Niemand mag je geweld aandoen, geen volwassene en geen jongere. Niemand mag je slaan, schoppen, duwen, aan je trekken, in bedwang houden. Niemand mag je vernederen, pesten of uitschelden. Niemand mag je seksueel bejegenen als je dat niet wil. Niemand mag je aanraken als je dat niet wil.

– Je mag nooit en nergens worden gediscrimineerd, niet op je geloof, je uiterlijk, je huidskleur, je afkomst, je seksuele geaardheid.

– Waar je ook bent: je hebt recht op een leef- en woonomgeving waar je je veilig voelt, waar je je niet bedreigd voelt , waar je niet wordt gepest, waar je voor jou voldoende aandacht krijgt, waar naar je geluisterd wordt, waar je terecht kan met je gedachten en gevoelens, waar met geduld en openheid met je wordt omgegaan, waar warmte aanwezig is, genegenheid, waar je je gezien voelt in en krijgt wat je nodig hebt om je gewaardeerd te voelen, om jezelf te kunnen zijn.

– Je zou recht moeten hebben op een veilige, kleinschalige woon- en leefomgeving, met niet meer dan 3 andere jongeren en waar dezelfde volwassenen in regelmaat aanwezig zijn. Je hebt recht op een vaste hulpverlener/begeleider, op bezoek van vrienden en familie, op een vaste vertrouwensfiguur van buitenaf die op bezoek bij je komt en met je meedenkt over de hulpverlening.

– Je hebt recht om mee te beslissen over je behandelplan, om informatie te krijgen over wat hulpverleners van je vinden, hoe ze over je denken, wat zij vinden dat onderdeel moet zijn van het behandelplan, wat zij vinden dat je nodig hebt en belangrijk voor je is.

– Je hebt recht op zelfregie, op invloed, op je mening mogen geven, op uitleg als iets niet kan zoals jij dat graag zou willen. Je hebt recht op hulpverlening op maat, die op jou is afgestemd, die uitgaat van wat jij nodig hebt, wat voor jou belangrijk is en je hebt ten alle tijden het recht om daar je mening over te geven in een omgeving waar er naar je geluisterd wordt, waar je mening wordt gerespecteerd, belangrijk wordt gevonden, waar met je mening rekening mee wordt gehouden.

– Je hebt het recht op aandacht, voor wie je bent, voor wat je denkt en voelt, voor je verhalen over wat je overkomen is en wat je daar van vindt. Je hebt recht op woede, verdriet, om te weten, als je dat graag wil, wat er precies is gebeurd vroeger en waardoor het is gebeurd.

– Je hebt recht op hobby’s, op een bij jou passende invulling van je vrijde tijd, op onderwijs, op sport.

– Je hebt recht op een dossier dat zo geschreven is dat je begrijpt wat er staat, dat je mag zeggen wat je vindt van wat er is opgeschreven. Je hebt er recht op dat informatie in de overdracht bij je wordt gecheckt, dat er aan je wordt gevraagd of het klopt wat er staat.

– Je hebt recht op je eigen identiteit, om uiting te geven aan wie je bent, wat belangrijk is voor jou.

– Je hebt recht op je eigen privacy, op je eigen privé leven, je hebt recht op een eigen kamer.

– Je hebt het recht om aan te geven wanneer dingen volgens jou niet goed gaan in je woon- en leefomgeving. Dat kan betrekking hebben op jezelf, maar ook op de situatie van de andere jongeren. Je hebt het recht dat aan te kaarten en zo nodig daarover een klacht in te dienen, zonder dat je op welke manier dan ook daarvoor wordt gestraft. Klachten kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van je woon- en leefomgeving: je behandelplan, de uitvoering daarvan, het eten, televisie kijken, school, zakgeld, je vrije tijdsbesteding, je manier waarop er met je wordt omgegaan, huisregels.
Als dingen niet goed gaan en je daarover een klacht hebt, dat kan je overleggen met je begeleider/hulpverlener of met mentor op school, of met je vertrouwensfiguur als je die hebt. Je kan ook een vertrouwenspersoon van het AKJ inschakelen of bellen met ons.
 

– Kinderen en jongeren in Jeugd Justitiële Instellingen (nog nog in ontwikkeling in samenwerking met de achterban)

Hier wordt die informatie dan ingevuld.

– Ouders die van mening zijn dat hun kinderen veilig moeten kunnen opgroeien in de jeugdhulpinstellingen en in de pleegzorg en voor wie de belangen van het kind en de Internationale Rechten van het Kind voorop staan.

– Hulpverleners en professionals, die van mening zijn dat op korte termijn er veel moet worden veranderd om kinderen en jongeren in de jeugdhulp veilig te laten opgroeien en dat de hulpverlening individueel moet zijn afgestemd op wat elke kind of jongere nodig heeft om zich onbedreigd te kunnen ontwikkelen, met in acht neming van de Internationale Rechten van het Kind.

Ik steun Jeugdhulp Voldoende Beschermd!

“Door kenbaar te maken dat ik JVB ondersteun en de omschreven belangen onderschrijf, wordt onze achterban steeds groter. Daarmee laten wij aan anderen zien dat het NU tijd is voor verandering. Hoe groter onze achterban hoe groter onze stem bij de verschillende organisaties waarmee wij samenwerken en waarmee we overleggen.”

Vul daarom hieronder je naam en email adres in en ontvang de bevestiging direct in je mailbox.

0

Personen gingen jou al voor

Laat direct een bericht achter

Wil je een bericht achterlaten, dat kan via de mailadressen (zie contact) of hieronder: